Verschillende gekende en minder gekende wetenschappers zoals Marijn Poels, Piet Timmers, Richard Tol en onderzoeksjournalist Eric Cornand – omdat ze niet aan bod mogen komen bij de MSM-media – staan eindelijk op als middel tot verweer tegen deze klimaatonzin.

Ik vermijd het woordje komplot, maar Europees commissaris Jüncker, voorspelde ons een project voor jongeren (ongeveer anderhalf jaar geleden) en dit krijgen we langs de jeugd voorgeschoteld. Hieronder een algemene stelling door Eric Cornand, onderzoeksjournalist, van dit verweer:

 1. Het klimaat wordt niet gestuurd door CO2. In die optiek is CO2geen noemenswaardig broeikasgas en veroorzaakt geen broeikaseffect. 
 2. In de natuur is constante verandering de norm. Men noemt dat ook toenemende entropie. Toch kunnen we vaststellen dat in al die labiliteit de natuur streeft naar een zekere zelfregulerende stabiliteit. Het klimaat verandert dus wel maar dat blijft binnen bepaalde grenzen. Zo schommelt de gemiddelde temperatuur op Aarde al sinds honderden miljoenen jaren tussen 12°C en 17°C. Op dit moment hebben we een gemiddelde T° van 14,5°C dat is precies midden tussen de voornoemde uitersten. In al de labiliteit konden we ons dus niet in een meer stabiele zone bevinden.
 3. In de laatste honderd jaar is de gemiddelde T° gestegen met ongeveer 0,8°C. Noteer dat dit geen exact gegeven is aangezien de koele data van het Zuidelijk Halfrond stelselmatig worden geminimaliseerd. Maar de meeste wetenschappers aanvaarden dit gegeven aangezien we uit een mini ijstijd komen (1800-1850) en het dus logisch is dat de T° wat stijgt.
 4. Er is geen opwarming meer genoteerd sinds 1998. Ondertussen toch al ruim 20 jaar. Wel zijn er voor het NH (Noordelijk Halfrond) op diverse plaatsen record temperaturen gemeten, maar die worden volledig uitgevlakt door een evenredige afkoeling in het zuiden.
 5. Klimaatverandering is een fundamenteel onjuist begrip. Het suggereert een beweging in één richting zonder mogelijke ommekeer. Dat is in strijd met de metingen. Het is dus beter om over klimaatschommeling te spreken. Sta daar op, het is belangrijk. Het eerste is in strijd met de vastgestelde natuurlijke gang van zaken. Het tweede omschrijft het precies zoals het is. 
 6. Het klimaat wordt bepaald door een aantal factoren en parameters waar de mens geen vat op heeft. We kunnen die ruwweg opdelen in twee groepen: de Aardse factoren en de buitenaardse. Bijna al deze factoren hebben een cyclische beweging en schommeling.
 7. De Aardse factoren die het klimaat beïnvloeden zijn:
  • het dag-nacht ritme doordat de Aarde om haar as draait
 • de grote oceaanstromingen. De Amerikanen noemen het de ‘conveyor belt’, de ’transportband’. 
 • De planetaire winden. In hoofdzaak de Straalstroom.
 • wolkenvorming en hun albedo-effect
 • vulkanische activiteit (in mindere mate) 
 • het Aardmagnetische veld
 • de helling van de Aardas (Obliquiteit=41000 jr – in 2007 was dat nog 25776 jaar ????)
 • de tolling van de Aardas (Precessie=19k=>26.000jr)
 • platentektoniek (cyclisch?)

8. In dit geheel speelt CO2geen rol van betekenis. Dat wordt door alle experimenten en metingen bevestigd. Er is geen correlatie tussen de schommelingen in CO2en T°, wel omgekeerd tussen T° en CO2. Wat logisch is aangezien de oceanen het meeste van de CO2op Aarde vasthouden, maar een stijging van de T° met 1°C al een afname van de opnamecapaciteit met 20% als gevolg heeft. Stijgt de T° nog meer dan begint de oceaan zelf CO2af te geven. Dus >T° = >atmosferische CO2. Alle metingen bevestigen dat. De CO2kringloop is hier de belangrijkste factor. Over langere tijd bekeken is de concentratie van koolstofdioxide in de atmosfeer op dit moment extreem laag.

9. De buitenaardse cyclische bewegingen die het klimaat op Aarde beïnvloeden zijn:

 • De baan van de Aarde om de Zon(100.000jr). Deze verandert cyclisch van bijna rond tot sterk elliptisch 
 • de zonneactiviteit die vele vormen en cyclische bewegingen kent (11; 22; 60; 440; 10.000jr)
 • de stand van de andere planeten en de Maan tov de Aarde
 • de (complexe) interactie tussen Zon en Maanfasen 
 • de Kosmische ‘wind’, een cyclisch (1200 jaar) veranderende intensiteit van kosmische straling die een grote invloed heeft op wolkenvorming (Henrik Svensmark: Het Kosmisch Klimaat) Recent is ons zonnestelsel een kosmische zone binnengegleden waarin de kosmische straling erg actief is. We zien dat er op alle planeten in het zonnestelsel een verhoogde activiteit is in de atmosferen en op de oppervlakte. De vaststellingen zijn unaniem. Maar het onderzoek daarvan begint nog maar pas. Andermaal een aanwijzing dat de klimaatschommeling op Aarde geen werk is van de mens.
 • het geheel van de interacties tussen de Milankovic cycli die verantwoordelijk zijn voor oa de seizoenen
 • inslagen van meteoren, kometen en asteroïden

Er zijn tevens internationale wetenschappers zoals:

Tom Harris (International Climate Science Association)
Stanley Goldenberg (Hurricane Research Meteorologist)
Richard Keen (Prof. Atmospheric Science)
Jay Lehr (Science Director heartland Institute)

Via de webstek “WantToKnow” of rechtstreeks via youtube, vertaald en ondertiteld door Paul Harmans:

https://www.youtube.com/watch?v=1hmvO436g9MW